ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในการเป็นสมาชิกใหม่ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้:

 1. ข้าพเจ้าจะเข้ารับฟังการอบรมจากบริษัทก่อน ก่อนที่จะทำการจำหน่ายสินค้าของบริษัท
 2. ข้าเจ้าไม่ใช่ผู้แทนจำหน่าย และลูกจ้างของบริษัท ฉะนั้นข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกประการ
 3. ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ชื่อบริษัทไปจำหน่ายสินค้าของบริษัทอื่น
 4. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ทุกข้อของบริษัท ตลอดจนนโยบายการตลาด และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ ของตัวข้าพเจ้าเองและของบริษัท
 5. ในการลาออก ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าโดยทางจดหมาย และถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกอีก จะมีสิทธิ์สมัครได้หลังจาก ลาออกแล้วเป็นเวลา 6 เดือน และจะต้องเริ่มเหมือนสมาชิกใหม่ทุกคน
 6. ในการซื้อสินค้าจากบริษัท ข้าพเจ้าจะต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค พร้อมกับใบสั่งของ
 7. ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์โฆษณาสินค้าของบริษัทแก่สื่อโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเสียก่อน
 8. ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเสียภาษีแก่รัฐบาลทั้งหมดในการที่ข้าพเจ้าขายสินค้าของบริษัท
 9. สมาชิกต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 10. ข้าพเจ้าไม่จำหน่ายสินค้าของบริษัทด้วยวิธีการทุจริต และจะไม่จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทตั้งไว้
 11. บริษัทสามารถถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกของข้าพเจ้าได้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎข้อใดข้อหนึ่ง

นโยบาย บริษัท ฟอเอฟเวอร์ ลิฟวิ่ง ไทยแลนด์ โปรดักส์ จำกัด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด นโยบาย บริษัทฟอเอฟเวอร์ลิฟวิ่งไทยแลนด์โปรดักส์