Forever Active Pro-B™

Main ingredients:

  • Fructo oligosaccharides
  • Bifidobacterium anemolis
  • Zinc Gluconate
  • Lactobacillus ramnosal
  • Lactobacillus reuteri
  • Lactobacillus acidophilus
  • Bifidobacterium long gum
  • Bifidobacterium Bificum

Net weight 30 capsules (10.2 g)

Buy Now
SKU: 610 Category:
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา