ภาษาไทย

Top 10 Reasons To Drink Aloe Vera

Imagine slicing open an Aloe leaf and consuming the Juice directly from the plant. Forever’s Aloe Vera Juice, is as close to the real thing as you can get. The first of its kind to receive certification by the International Aloe Science Council, this rich blend of pulp and liquid gives us a product as near to nature as possible.

Top 10 Reasons To Drink Aloe Vera

1. A Wonderful Drink for Good Health
By drinking the Aloe Vera Juice with all its important ingredients (often now deficient in our food) including 19 of the 20 amino acids needed by the human body, and seven of the eight essential ones that just cannot be made, the body is able to get enough to allow complex enzyme systems to work really well. This means the body can function at 100%. The net result to the individual is a wonderful feeling of well-being.

As you can see from these 10 great reasons, taken daily – either alone or mixed with fruit juice – Aloe Vera Juice is one of the best nutritional supplements available!

“This means that the body can function at 100%”

Buy now
2. A Useful Source of Vitamins
Aloe Vera Juice contains a large number of vitamins – even trace elements of vitamin B12 which is rarely found in plants. Apart from vitamin A, it contains B-group vitamins, vitamin C, vitamin E and folic acid. Many of these vitamins cannot be stored by the body so we need to constantly top them up from the food that we eat. What better way than by drinking a daily amount of Aloe Vera Juice while at the same time building up the body’s defense system against oxidative stress naturally.

Buy now
3. A Useful Source of Minerals
Some of the minerals found in Aloe Vera include calcium, sodium, potassium, iron, chromium, magnesium, manganese, copper and zinc. This is because the plant tends to grow in areas where soils are rich in these minerals and its roots are able to absorb and deliver them to us in a very available form.

Buy now
4. Effect on The Gut Flora
Aloe Vera is a natural balancer in many areas and nowhere more so that inside the gut, where it tends to regulate the various bacteria and yeasts that inhabit it. At various times in life people can develop an imbalance through a variety of causes which can lead to problems and, as with probiotics, Aloe may often help to normalize the situation.

Buy now
5. Effects on The Musculoskeletal System
Certain substances in the aloe, such as the salicylic acid and the plant sterols are able to soothe muscles and maintain healthy joints, mobility and flexibility.

Buy now
6. Increases the Activity of Fibroblasts
Fibroblasts are specialized cells found in the skin. Their job is to produce fiber such as collagen and elastin. These fibers give the skin its structure and of course, make it look plump and elastic. The more you have, the younger your skin looks.

Buy now
7. Effect on The Skin
When they are first produced deep in the epidermis, skin cells are rather large and very much alive, but by the time they reach the surface after 21-28 days (in normal skin), they are a shadow of their former selves and are transformed into just thin flakes of keratin which eventually fall off. Aloe Vera Juice provides the essential nutrition to feed the basal cells and therefore the skin remains healthy and is able to perform its vital functions more efficiently – as well as looking much better!

Buy now
8. Balances the Immune System
Among the substances identified in Aloe Vera is a long chain of sugar (polysaccharides) that is known to have an effect on the cytokine system – the chemical messengers of the immune system. Therefore it can act in a way that balances the system and so it can be considered and can be called an immunomodulator. In the USA this sugar has been extracted from Aloe Vera and made into a drug.

Buy now
9. Assists in Healthy Digestion
A healthy digestive tract ensures that nutrients from the food we eat are absorbed into the bloodstream. There is clear, clinical evidence that by drinking Aloe Vera Juice the bowel is able to absorb these nutrients more efficiently, especially protein. I also suspect that many other substances are much better absorbed under its influence.

Buy now
10. Effect on The Gut
Aloe Vera has a wonderfully beneficial action on bowel function which results in smooth and efficient transit of contents resulting in a softer, bulkier stool, making it easier to pass.

Buy now

For the highest quality aloe drink available.

Buy now

About the Author

Dr. Peter Atherton, MB ChB, DObst RCOG, FRCGP & Advisory Board Member

After a 30 year career in general medical practice Peter Atherton developed an interest in complementary medicine and embarked on a two year research fellowship at Oxford University examining the medicinal qualities of Aloe Vera. What he found convinced him of the efficacy of this plant and led him to use it in practice. He now writes and lectures on its qualities internationally and is regarded as one of the world’s experts on the subject. He has also helped set up several clinical trials whose results are persuading conventional physicians to look seriously at its therapeutic potential. His first book “The Essential Aloe Vera” became an international best seller.

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา