Aloe Activator

Aloe activator is a unique moisturizer in liquid form featuring over 98% Aloe Vera gel. This simple formula uses the power of Aloe to leave skin feeling refreshed and soothed from the moment it touches your face. The high concentration of Aloe in this unique formula makes aloe activator an ideal addition to any skin care regimen.

Net weight 4.4 fl.oz. (130 ml)

Buy Now
SKU: 612 Category: Tag:
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา