Forever Aloe Lips™ with Jojoba

Aloe, jojoba and beeswax combine to create the finest all-season lip product. Forever Aloe Lips soothes, smoothes and moisturizes chapped and dry lips. Whether you are skiing, sunbathing, or enjoying the outdoors, its compact size makes it convenient to keep on hand.

Net weight 0.5 oz. (14.8g)

Buy Now
SKU: 022 Category:
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา